گروه شهرسازی دانشگاه لرستان http://yamu.mihanblog.com 2020-05-30T12:05:09+01:00 text/html 2015-02-24T21:33:00+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن مجموعه ای از مقالات اساتید گروه شهرسازی دانشگاه لرستان http://yamu.mihanblog.com/post/224 <h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;">مقاله آموزش فرآیند طراحی شهری با تأکید بر نظریه یادگیری ساختار گرا</h3><h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;">از&nbsp;دکتر حکمت امیری- مهندس محمد مهدی استوان- مهندس فریبا شانظری</h3><h2 style="font-family: Tahoma; color: blue; text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8171825134/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7.pdf.html" target="" title="">دانلود</a></h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;">&nbsp;</p><h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;">مقاله&nbsp;جایگاه شهرسازی در قانون و مدیریت شهری سازمان منطقه آزاد کیش</h3><h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;">از دکتر حکمت امیری</h3><h2 style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8171826626/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D8%B4.pdf.html" target="" title="">دانلود</a></h2><h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;">&nbsp;</h3><h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;">مقاله شاخص های شهر اسلامی با تأکید بر متون اسلامی</h3><h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;">از دکتر حکمت امیری - مهندس معصومه قنبری</h3><h2 style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8171826784/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.pdf.html" target="" title="">دانلود</a></h2> text/html 2015-02-24T21:16:30+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران http://yamu.mihanblog.com/post/223 <h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/6sixof246du85x3935ei.jpg" alt=""></h3> text/html 2015-02-18T06:08:11+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن سرفصل دروس کارشناسی شهرسازی http://yamu.mihanblog.com/post/222 <div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8171686026/sarfasl_doroose_karshenasie_shahrsazi.rar.html" target="" title=""><font face="impact" size="5">دانلود سرفصل دروس رشته کارشناسی شهرسازی</font></a></div> text/html 2015-02-18T05:42:54+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد 1394 http://yamu.mihanblog.com/post/221 <font size="4">طراحی شهری:</font><div><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8171664426/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%A7_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1394.pdf.html" target="" title=""><font size="4" color="#cc6600"><b>دانلود</b></font></a></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">برنامه ریزی شهری:</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8171664500/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D9%86%D8%A7_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1394.pdf.html" target="" title=""><font size="4" color="#cc6600"><b>دانلود</b></font></a></div> text/html 2015-02-16T08:13:33+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن برنامه درسی ترم 4 مهندسی شهرسازی دانشگاه لرستان http://yamu.mihanblog.com/post/220 <div align="right"> <table dir="rtl" style="border-collapse: collapse; border: medium none; " border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="width: 55.2pt; border: 1pt solid #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="74"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> </td> <td style="width: 3cm; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: #000 -moz-use-text-color #000 #000; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; " width="113"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span dir="LTR">8-10</span></b></p> </td> <td style="width: 64.95pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: #000 -moz-use-text-color #000 #000; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; " width="87"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span dir="LTR">10-12</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: #000 -moz-use-text-color #000 #000; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span dir="LTR">13-15</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: #000 -moz-use-text-color #000 #000; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span dir="LTR">15-17</span></b></p> </td> <td style="width: 46.35pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: #000 -moz-use-text-color #000 #000; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; " width="62"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span dir="LTR">17-19</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 55.2pt; border-right: 1pt solid #000; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color #000 #000; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; " width="74"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">شنبه</span></b></p> </td> <td style="width: 3cm; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="113"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 64.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="87"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">مبانی برنامه ریزی شهری</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">حقوق وقوانین شهری</span></b></p> </td> <td style="width: 46.35pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="62"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> </tr> <tr style="height: 23.45pt; "> <td style="width: 55.2pt; border-right: 1pt solid #000; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color #000 #000; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 23.45pt; " width="74"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">یک شنبه</span></b></p> </td> <td style="width: 3cm; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; height: 23.45pt; " width="113"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">مهندسی معماری و ساختمان</span></b></p> </td> <td style="width: 64.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; height: 23.45pt; " width="87"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; height: 23.45pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">مبانی طراحی شهری</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; height: 23.45pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 46.35pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; height: 23.45pt; " width="62"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 55.2pt; border-right: 1pt solid #000; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color #000 #000; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; " width="74"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">دوشنبه</span></b></p> </td> <td style="width: 3cm; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="113"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 64.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="87"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">مبانی مدیریت شهری</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">تاریخ شهرهای ایران اسامی</span></b></p> </td> <td style="width: 46.35pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="62"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 55.2pt; border-right: 1pt solid #000; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color #000 #000; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; " width="74"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">سه شنبه</span></b></p> </td> <td style="width: 3cm; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="113"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 64.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="87"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">اطلاعات مکانی</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">اطلاعات مکانی</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">اطلاعات مکانی</span></b></p> </td> <td style="width: 46.35pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="62"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 55.2pt; border-right: 1pt solid #000; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color #000 #000; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; " width="74"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">چهارشنبه</span></b></p> </td> <td style="width: 3cm; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="113"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 64.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="87"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 46.35pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="62"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 55.2pt; border-right: 1pt solid #000; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color #000 #000; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; " width="74"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">پنج شنبه</span></b></p> </td> <td style="width: 3cm; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="113"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 64.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="87"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 46.35pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="62"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 55.2pt; border-right: 1pt solid #000; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color #000 #000; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; " width="74"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">جمعه</span></b></p> </td> <td style="width: 3cm; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="113"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 64.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="87"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 68.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="91"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> <td style="width: 46.35pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #000 #000; padding: 0cm 5.4pt; " width="62"> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">-</span></b></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> text/html 2015-02-15T07:01:40+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن سرفصل دروس رشته شهرسازی http://yamu.mihanblog.com/post/219 <div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="3">جهت دانلود سرفصل دروس رشته شهرسازی بر روی لینک زیر کلیک نمایید<br><br><br><br></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 0);" size="4"><a href="http://s5.picofile.com/file/8171024192/sarfasl_doroose_karshenasie_shahrsazi.rar.html" target="" title="">دانلود سرفصل دروس</a></font><br></div> text/html 2015-02-13T06:23:44+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن سوالات آزمون کارشناسی ارشدمجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری http://yamu.mihanblog.com/post/218 <div style="text-align: center;"><b><font size="3">سوالات آزمون کارشناسی ارشدمجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری جهت دانلود:::</font></b></div><div><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad94q/324-a.pdf" target="" title=""><font size="6" color="#000099">دانلود</font></a></div> text/html 2015-02-12T21:19:13+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن سوالات آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری http://yamu.mihanblog.com/post/217 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>فایل سوالات آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری سال 1394 جهت دانلود قرار گرفته است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad94q/319-a.pdf" target="" title="دانلود طراحی شهری 94"><b><font size="6" color="#cc0000">دانلود</font></b></a></div> text/html 2014-10-21T20:29:34+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن کتاب فضای شهری دکتر حکمت امیری ؛بزودی http://yamu.mihanblog.com/post/216 <div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8147137618/cover_new.jpg" alt=""></div> text/html 2014-05-10T12:35:44+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن اولین نسشت تخصصی شهرسازان دانشگاه لرستان http://yamu.mihanblog.com/post/215 <h2 dir="rtl" class="flR alJ cBlk f12 Lead drR" style="font-size: 12px; text-align: justify; color: rgb(26, 26, 26); direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16px; background-color: rgb(232, 232, 232); padding: 10px; width: 700px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px;">شهردار خرم‌آباد گفت: طرح جامع خرم‌آباد که بازوی محکمی برای توسعه شهر محسوب می‌شود مورد غفلت قرار گرفته و با صدها اشکال مواجه شده است.</h2><div><br></div><div><p style="margin: 4px 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">محرابی شنبه، 20 اردیبهشت در اولین نشست تخصصی شهرسازان استان لرستان که توسط انجمن علمی شهرسازی دانشگاه لرستان و با حضور اعضای شورای شهر خرم آباد، کارشناسان نظام مهندسی لرستان، معاونت شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان و دانشجویان و اساتید رشته شهرسازی دانشگاه لرستان برگزار شد، بیان داشت: طرح جامع خرم آباد که بازوی محکمی برای توسعه شهر محسوب می شود مورد غفلت قرار گرفته و با صدها اشکال مواجه شده است.<br>&nbsp;</p><p style="margin: 4px 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">وی با بیان اینکه از استاندار لرستان و مدیران شهری خواسته ایم که&nbsp; توجه بیشتری به طرح جامع شهری خرم آباد کنند، افزود: برای توسعه شهر خرم آباد به جای توسعه مرکز شهر باید توسعه را از اضلاع اربعه شهر شروع کنیم؛ چرا که الان از هر طرف که وارد شهر می شویم جزء بدخیمی و درد چیزی نمی بینیم.<br>&nbsp;</p><p style="margin: 4px 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">شهردار خرم آباد گفت: تاکنون همه به دنبال توسعه مرکز شهر خرم آباد بوده اند به همین دلیل از وروی ها و مناطق حاشیه ای خرم آباد غفلت شده است.<br>&nbsp;</p><p style="margin: 4px 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">محرابی&nbsp;از انتخاب مدیر گروه رشته شهرسازی دانشگاه لرستان به عنوان مشاور شهرداری خرم آباد خبر داد و گفت: در حوزه مسائل شهری ایرادی به مردم وارد نیست؛ چرا که مشکلات موجود متوجه مسئولان امر است.<br>&nbsp;</p><p style="margin: 4px 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">شهردار خرم آباد تصریح کرد: خواست ما از صاحبنظران و اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت شهری این است که کمیسیون های تخصصی شورای شهر به عنوان مشاور نقش آفرینی کنند.</p></div> text/html 2014-05-10T12:33:33+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن اتاق فکر مشترک بین دانشگاه لرستان و شهرداری خرم‌آباد راه‌اندازی می‌شود http://yamu.mihanblog.com/post/214 دکتر<span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">حکمت امیری امروز در اولین نشست تخصصی شهرسازان استان لرستان که توسط انجمن علمی شهرسازی دانشگاه لرستان و با حضور اعضای شورای شهر خرم آباد، کارشناسان نظام مهندسی لرستان، معاونت شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان و دانشجویان و اساتید رشته شهرسازی دانشگاه لرستان برگزار شد، بیان داشت: به منظور تبادل اطلاعات و انتقال دانش روز به حوزه مسائل شهری، شهردار خرم آباد با راه اندازی اتاق فکر مشترک بین دانشگاه لرستان و این شهرداری موافقت کرد.</span><p style="margin: 4px 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 4px 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">وی با بیان اینکه این اتاق فکر به عنوان یک مرکز برنامه ریزی و طراحی شهری عمل خواهد کرد، افزود: این اتاق فکر با حضور متخصصان شهرسازی، معماری و مرمت و متخصصان دیگر رشته های مرتبط راه اندازی می شود.<br>&nbsp;</p><p style="margin: 4px 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">مدیر گروه شهرسازی دانشگاه لرستان تفاوت قائل نشدن بین بافت فرسوده و بافت های تاریخی را به عنوان یکی از مشکلات حوزه شهرسازی در خرم آباد عنوان کرد و گفت: بافت های فرسوده نیاز به نوسازی دارند؛ اما در مورد بافت های تاریخی وضعیت فرق می کند و باید با استفاده از متخصصان شهرسازی و معماری نسبت به مرمت و احیای این بافت ها اقدام شود.<br>&nbsp;</p><p style="margin: 4px 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">امیری با اشاره به اینکه وجود بافت های تاریخی در شهر خرم آباد به عنوان یک قابلیت و ظرفیت که در خیلی از شهرها وجود ندارد محسوب می شوند، تصریح کرد: اگر بافت های تاریخی با استفاده از متخصصان این حوزه احیاء شوند قطعا می توانند نقش بسزایی را در توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان ایفاء کنند.</p> text/html 2014-04-26T10:09:47+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن خلاصه کتاب شهرسازی چیست دکتر حکمت امیری http://yamu.mihanblog.com/post/213 <div style="text-align: center;"><font face="impact" size="7"><a href="http://s6.uplod.ir:182/d/2k2tfu6d4hvhuf6txgpj77rp6adb4ewk5aetwwbbjugsv3t45p2oeri2/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C.docx" target="_blank" title="">دانلو</a>دفایل</font></div> text/html 2014-04-16T15:25:05+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن نتایج انتخابات شورای مرکزی http://yamu.mihanblog.com/post/212 <div style="text-align: center;"><font size="2">1- آقای&nbsp; حجت اله شاهرخی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26رای</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">2- آقای&nbsp; سیدمهدی حسینی &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;24رای</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">3- آقای فرشادذهابی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 13رای</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">4- سرکارخانم فاطمه بابایی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;11رای</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2">5- سرکارخانم مرضیه عزیزی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7رای</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">اعضا علی البدل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">6- سرکارخانم شیوااسعدی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6رای</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp; 7-آقای سعیدخسروانی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6رای</font></div> text/html 2014-04-15T17:18:48+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن دانلود مقاله ویژگی های مسکن بافت تاریخی یزد دکتر حکمت امیری http://yamu.mihanblog.com/post/211 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: impact; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.uplod.ir:182/d/2k235kod4hvhuf6tw6pizzznx33hngwqbbf3yu7vjljokajjrhswj3jz/24213890206.pdf" target="_blank" title=""><div><span style="font-family: impact; font-size: x-large;">دانلود مقاله ویژگی های کمی وکیفی مسکن دربافت تاریخی شهریزد &nbsp;&nbsp;</span></div><div><font size="5" face="impact">&nbsp;دکتر حکمت امیری- دکتر آقاصفری-مهندس جایردانش-محمدجوادبهشتیان</font></div></a></div> text/html 2014-04-15T16:51:24+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن سرفصل دروس کارشناسی شهرسازی http://yamu.mihanblog.com/post/210 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><a href="http://s6.uplod.ir:182/d/2k273kod4hvhuf6tw2pi5jtq6bp4mwmuxlh3zgy537l5xicru3we3q7u/73109.pdf" target="_blank" title="">دانلود فایل پی دی اف سرفصل دروس کارشناسی شهرسازی</a></font></div> text/html 2014-04-15T16:49:06+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن اسامی برگزیدگان انتخابات شورای مرکزی انجمن http://yamu.mihanblog.com/post/209 <div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>اسامی برگزیدگان فردا (چهارشنبه)اعلام می شوند</b></font></div> text/html 2014-04-14T16:46:26+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن انتخابات انجمن علمی شهرسازی http://yamu.mihanblog.com/post/208 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b>انتخابات انجمن علمی شهرسازی دانشگاه لرستان در روز سه شنبه 26فروردین &nbsp;برگزار می گردد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>ساعت برگزاری:11:30 الی 13:30</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>مکان: امورفرهنگی دانشگاه لرستان</b></font></div> text/html 2014-04-07T16:35:22+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن خلاصه کتاب شهرسازی دال ها دکتر حکمت امیری http://yamu.mihanblog.com/post/207 کتاب شهرسازی دال ها از کتب تخصصی رشته شهرسازی میباشد که به همت دکتر حکمت امیری مدیرگروه شهرسازی دانشگاه لرستان ترجمه گشته است.<div><br></div><div style="text-align: center;">در زیر فایل خلاصه ای از این کتاب را می توانید دانلودکنید</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><a href="http://uplod.ir/na7umar3c5x8/شهرسازی_دال_ها.docx.htm" target="_blank" title="دانلود خلاصه">دانلود</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">مارا ازنظرات خود بهره مند سازید</font></div> text/html 2014-02-09T13:49:28+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن اطلاعیه مهم http://yamu.mihanblog.com/post/206 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b>انجمن های علمی دانشگاه لرستان قصد دارد اردویی بجهت بازدید از نمایشگاه ملی حرکت تهران برگزار نماید.از دوستان علاقه مند دعوت میشود جهت شرکت در این اردو نام ونام خانوادگی خود را در قسمت نظرات سایت وارد نمایند.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">هزینه اردو:10000هزارتومان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">زمان اردو آقایان:29بهمن ماه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">زمان اردوخانم ها:28بهمن ماه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>با توجه به ظرفیت محدود انجمن از میان متقاضیان به قید قرعه چهار نفر انتخاب میگردند.</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-02-09T13:36:52+01:00 yamu.mihanblog.com دبیرانجمن انتشارکتاب جدیددکترحکمت امیری با عنوان :شهرسازی چیست؟ http://yamu.mihanblog.com/post/205 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upcity.ir/images2/97869815422376207640.jpg" alt=""></div>